Informacja prawna

Copyright

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, ilustracje, grafiki, dźwięki, animacje i filmy wideo oraz ich układ na stronie internetowej MARTIN podlegają prawom autorskim oraz innym przepisom ochronnym. Treści niniejszej strony internetowej nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać lub udostępniać podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Strona internetowa MARTIN zawiera ponadto ilustracje, do których prawa autorskie mają podmioty trzecie.

Znaki firmowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki firmowe na stronie internetowej MARTIN są chronione. Dotyczy to szczególnie marek, tabliczek znamionowych, logotypów przedsiębiorstw i emblematów. Marki i elementy dekoracyjne używane na naszych stronach są własnością intelektualną Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Spis gwarancji

Niniejsza strona internetowa została sporządzona z największą starannością. Mimo to nie możemy zagwarantować poprawności i dokładności wszystkich zawartych w niej informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej strony internetowej jest wykluczona, o ile nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącej niedbałości przez Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Spis licencji

Własność intelektualna strony internetowej MARTIN, np. patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Niniejsza strona internetowa nie stanowi licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG lub podmiotów trzecich.

Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

Informacja na temat Internetowego Rozstrzygania Sporów: Komisja Europejska udostępnia platformę do Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR). Platforma ta ma być miejscem kontaktu umożliwiającym pozasądowe rozstrzyganie sporów obejmujących obowiązki umowne związane z umowami kupna i korzystania z usług zawieranymi przez Internet.

 

Platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Nie bierzemy udziału w procedurach mediacyjnych przed instytucjami mediacji konsumenckiej.

 

entrambi

Suche