Polityka prywatności

MARTIN szanuje Państwa prywatność

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG (MARTIN) cieszy się z Państwa odwiedzin na tej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i jego produktami.

Ochrona danych ma dla firmy MARTIN szczególnie dużą wagę. Zasadniczo możliwe jest odwiedzanie naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę internetową serwer internetowy jedynie zapisuje automatycznie tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i dostawcę przesyłającego żądanie (dane dostępowe) oraz dokumentuje ten dostęp. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony internetowej i udoskonalania naszych usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, będzie chciała skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie jej danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, lecz nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj prosimy o zgodę osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z Polityką prywatności firmy MARTIN obowiązującą w danym kraju. Poprzez niniejszą Politykę prywatności nasza firma chciałaby poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności.

Jako administrator danych, firma MARTIN wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Pomimo tego transmisja danych przez internet zawsze może mieć luki w zabezpieczeniach, przez co nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu mają Państwo również możliwość przekazania nam danych osobowych w inny sposób, na przykład telefonicznie.

Poniżej przekazujemy Państwu informacje na następujące tematy:

Nazwa i adres administratora

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG
Langenberger Straße 6
87724 Ottobeuren
Niemcy

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG i MARTIN są używane jak synonimy.

 

Kontakt z administratorem

W przypadku pytań dotyczących pozyskiwania i wykorzystania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych należy zwrócić się w formie pisemnej do:

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG
Langenberger Straße 6
87724 Ottobeuren
Niemcy
E-mail: datenschutz@martin.info

Inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Każdy podmiot danych może również w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

PCK IT Consulting GmbH
Edisonstraße 2
87437 Kempten
Niemcy
Telefon: +49 831 564 00 500

E-mail: datenschutz@pck-consulting.de

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wyrażenie zgody

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna do operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

 

Wykonanie umowy

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 


To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. 

 

Obowiązek prawny

Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Żywotne interesy

W rzadko spotykanych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca nasz zakład doznała obrażeń i w związku z tym jej imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO. 

 

Prawnie uzasadnione interesy

Ostatecznie operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I ust. 1 lit. f RODO. Procesy przetwarzania, które nie są oparte na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że nie przeważają nad nim interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania danych w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym względzie wyraził on pogląd, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem podmiotu odpowiadającego za przetwarzanie danych (powód 47 zdanie 2 RODO).

Opis i zakres przetwarzania danych

Z zasady przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową MARTIN tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić przesłanie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. 

Dane osobowe np. w ramach rejestracji, składania zapytania, nawiązania kontaktu lub w ramach czynności przedumownych lub umownych przetwarzamy tylko wtedy, przekazują je Państwo z własnej inicjatywy. Są to na przykład imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się w ten sposób regularnie tylko za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Każde przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim, w szczególności partnerowi handlowemu firmy MARTIN, odpowiedzialnemu za Państwa region, odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do kontaktu z Państwem. 

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Państwa danych przez firmę MARTIN, wysyłając do nas wiadomość na piśmie (brak specjalnego formularza). Odwołanie pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania danych. Dane zebrane podczas kontaktu z nami będą przechowywane przez nas i przez przedstawiciela MARTIN odpowiedzialnego za Państwa region w określonym celu. Przekazywanie Państwa danych podmiotom trzecim bez Państwa zgody lub określonego celu jest wykluczone.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Ponadto może mieć miejsce przechowywanie danych, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Ochrona danych podczas aplikacji o pracę oraz w procedurze rekrutacji

Firma MARTIN pozyskuje i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę dla celów procesu rekrutacji. Dane te mogą być również przetwarzane elektronicznie. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy osoba ubiegająca się o pracę przesyła do firmy MARTIN odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, np. e-mailowo lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. W przypadku, gdy MARTIN zawiera umowę zatrudnienia z osobą ubiegającą się o pracę, przekazane dane zostają zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia, przy uwzględnieniu przepisów prawnych. Jeżeli firma MARTIN nie zawrze umowy o zatrudnieniu z osobą ubiegającą się o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po ujawnieniu decyzji odmownej, o ile przeciw usunięciu tych danych nie przemawiają inne uzasadnione interesy firmy MARTIN. Takim innym uzasadnionym interesem jest przykładowo obowiązek dowodowy w procesie na podstawie Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (niem. AGG).

Wykorzystanie plików cookie

Strona internetowa MARTIN wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez podmioty trzecie, które działają na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

[JW1] 

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator cookie. Identyfikator cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies MARTIN może zapewnić użytkownikom strony internetowej MARTIN bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. Zgodnie z RODO, MARTIN może przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej strony internetowej.

Odwiedzający stronę internetową MARTIN mogą w każdej chwili zapobiec w sposób trwały zapisywaniu plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne na stronie internetowej, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ponadto już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

 

Usuwanie plików cookie

Instrukcje usuwania plików cookie we wszystkich popularnych przeglądarkach można znaleźć tutaj:

 • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen?redirectlocale=de&redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
 • Apple Safari: https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/de/11471.html
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/9.10/de/cookies.html

 

Pliki cookie podmiotów trzecich

Ze stroną internetową MARTIN powiązane są treści i usługi podmiotów trzecich (np. Google Analytics, Mapy, YouTube), które ze swojej strony mogą również wykorzystywać pliki cookie i komponenty aktywne. MARTIN nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tego oferenta. Więcej informacji znajdą Państwo w odpowiednich punktach.

Polityka prywatności dotycząca dostawców zewnętrznych

Facebook

Firma MARTIN nie zintegrowała na tej stronie żadnych komponentów („wtyczek”) firmy Facebook. Facebook jest siecią społecznościową, z którą łączy się za pomocą odpowiedniego przycisku. Klikając odpowiedni(e) przycisk(i), opuszczają Państwo stronę internetową MARTIN i odwiedzają stronę Facebooka. Przycisk(i) są oznaczone logo Facebooka i/lub słowem „Facebook”.

Jeżeli są Państwo zalogowani w Facebooku, wówczas serwis ten może powiązać Państwa odwiedziny na stronie z aktywnym kontem. Po naciśnięciu danego przycisku odpowiednie informacje zostają przekazane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do Facebooka i tam zapisane.

Cel i zakres pozyskiwanych danych, dalszego ich przetwarzania i wykorzystania przez Facebook oraz Państwa praw i możliwości ustawień chroniących Państwa prywatność są objaśnione w polityce prywatności serwisu Facebook, która jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Spółką zarządzającą Facebookiem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Fanpage na Facebooku

MARTIN prowadzi fanpage MARTIN wspólnie z Facebookiem jako współadministratorzy danych w rozumieniu art. 26 RODO.

Podczas odwiedzania naszego fanpage’a zbierane są dane osobowe użytkowników, np. poprzez zastosowanie plików cookie. Za gromadzenie danych odpowiada przede wszystkim przez Facebook. Rejestrowane są również osoby odwiedzające tę stronę, które nie są zalogowane lub zarejestrowane na Facebooku. Informacje na temat gromadzenia danych i ich dalszego przetwarzania przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. https://facebook.com/about/privacy/.   

W indywidualnych przypadkach MARTIN może przeglądać tylko te informacje w Państwa profilu, które zostały przez Państwa upublicznione. Mogą Państwo o nich zdecydować w ustawieniach Facebooka. Poza tym w ustawieniach Facebooka(https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) mają Państwo możliwość aktywnego ukrywania swoich „polubień” lub zaprzestania śledzenia fanpage’a. Wtedy Państwa profil nie będzie się już pojawiał na liście fanów tego fanpage’a.

MARTIN nie ma bezpośredniego dostępu do danych użytkowników zgromadzonych przez Facebook. Zamiast tego otrzymujemy tylko bardzo skondensowane, tzn. zanonimizowane, analizy z Facebooka, np:

 • Obserwujący: Liczba osób obserwujących MARTIN – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w określonym przedziale czasowym.
 • Zasięg: Liczba osób, które widzą konkretny post. Liczba interakcji na dany post. Z tego można wywnioskować na przykład, które treści są lepiej odbierane przez społeczność niż inne.
 • Wydajność reklamy: Ile osób widziało reklamę?
 • Demografia: Średni wiek odwiedzających, płeć, miejsce zamieszkania, język.

Wykorzystujemy te statystyki, z których nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat poszczególnych użytkowników, do ciągłego ulepszania naszej oferty online na Facebooku oraz do lepszego reagowania na zainteresowania naszych użytkowników. Podstawą prawną dla tych statystyk użytkowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nie mamy możliwości połączenia danych statystycznych z danymi profilowymi naszych fanów. W ustawieniach Facebooka mogą Państwo zdecydować, w jakiej formie będą Państwu pokazywane reklamy ukierunkowane.

MARTIN otrzymuje konkretne dane osobowe za pośrednictwem Facebooka tylko wtedy, gdy Państwo aktywnie nam to zakomunikują poprzez osobistą wiadomość na Facebooku. Następnie wykorzystamy Państwa dane (np. imię, nazwisko itp.), aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie w naszym dziale obsługi klienta. W tym celu Państwa dane będą przechowywane w naszym systemie CRM. Odbywa się to na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to również sytuacji, gdy wyślą nam Państwo zapytanie poprzez formularz na Facebooku.

Ponieważ zarówno Facebook, jak i operator fanpage’a, w tym przypadku MARTIN, są zgodnie z art. 26 RODO osobami wspólnie odpowiedzialnymi za Fanpage, zawarliśmy z Facebookiem umowę w tej sprawie:

Niniejszym informujemy Państwa o tym, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z praw przysługujących podmiotom danych w tym konkretnym przypadku:

 • Jeśli mają Państwo pytania dotyczące konkretnych danych zbieranych przez Facebook, prosimy o kontakt z Facebookiem pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 • Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące pogłębionych danych przetwarzanych przez MARTIN, prosimy o kontakt z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Instagram

Firma MARTIN nie zintegrowała na tej stronie żadnych komponentów („wtyczek”) firmy Instagram. Instagram to serwis, który umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami wideo, a także redystrybucję tych danych w innych sieciach społecznościowych. Usługa jest połączona poprzez odpowiedni przycisk.

Klikając na odpowiedni przycisk(i), opuszczą Państwo stronę internetową firmy MARTIN i odwiedzą stronę Instagram. Przycisk(i) jest/są oznaczone logo Instagrama i/lub słowem
„Instagram”.

Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas serwis ten może powiązać Państwa odwiedziny na stronie z aktywnym kontem. Po naciśnięciu danego przycisku, odpowiednie informacje zostają przekazane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do Instagrama i tam zapisane.

Cel i zakres pozyskiwanych danych, dalszego ich przetwarzania i wykorzystania przez Instagram oraz Państwa praw i możliwości ustawień chroniących Państwa prywatność są objaśnione w polityce prywatności serwisu Instagram, która jest dostępna na stronie https://www.Instagram.com/about/privacy.

Operatorem serwisów Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

YouTube

Firma MARTIN zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. 

Serwis YouTube jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. 

Po otwarciu przez Państwa naszej strony internetowej, zintegrowany odtwarzacz YouTube nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, umożliwiając w sposób techniczny transmisję plików wideo lub audio. Podczas ustanawiania połączenia z YouTube do serwisu YouTube przesyłane są dane. Więcej informacji na temat YouTube znajdą Państwo na stronie www.youtube.com/yt/about/de/. 

Cel i zakres pozyskiwanych danych, dalszego ich przetwarzania i wykorzystania przez YouTube oraz Państwa prawa i możliwości ustawień chroniących Państwa prywatność są objaśnione w informacji o ochronie danych serwisu YouTube, która jest dostępna na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapy Google

Firma MARTIN zintegrowała na tej stronie funkcje Map Google. Mapy to internetowy serwis map, który umożliwia wyświetlanie np. lokalizacji przedstawicieli. Ponadto można na przykład uzyskać informacje o podróży z tego miejsca do określonego celu poprzez wprowadzenie własnej lokalizacji. 

Mapami Google zarządza firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. 

Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie, edycję oraz korzystanie z danych pozyskiwanych automatycznie przez firmę Google Inc., jej przedstawicieli oraz podmioty trzecie. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/.

Google Analytics

Firma MARTIN zintegrowała na swojej stronie funkcje Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza internetowa to zbieranie, zestawianie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej rejestruje między innymi dane na temat poprzedniej odwiedzanej strony (referrer), odwiedzanych stron (pages), pobranych plików (downloads), wyświetlania materiałów wideo/audio, kliknięcia poszczególnych odnośników, wyszukiwane słowa oraz frazy (site search), czas trwania odwiedzin, używaną przeglądarkę itp.
Jeżeli przekierowanie do strony nastąpiło poprzez baner, reklamę wideo, reklamę w przeglądarce itp., dodatkowo rejestrujemy, który baner lub słowo kluczowe skłoniło użytkownika do odwiedzin strony internetowej MARTIN. Dzięki tym informacjom możemy dalej optymalizować naszą stronę internetową i jeszcze lepiej dopasować ją do potrzeb naszych użytkowników.

Spółką operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Pliki cookie są wykorzystywane, aby umożliwić firmie MARTIN lub Google Analytics analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły anonimowo przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. 

MARTIN wykorzystuje funkcję anonimizacji IP (tzw. maskowanie IP) do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Poprzez to rozszerzenie adres IP połączenia internetowego osoby odwiedzającej stronę internetową jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszej strony internetowej następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja adresu IP gwarantuje, że nie będzie można wyciągnąć wniosków na temat Państwa osoby. Nie dochodzi również do połączenia z innymi danymi z Google ani do analizy Państwa adresu IP.

Na zlecenie firmy MARTIN Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu w związku z usługami firmy MARTIN. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak proszę pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym linkiem(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo na stronach https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

MyFonts Counter

MyFonts posiada prawa do czcionki użytej na stronie internetowej MARTIN. Firma MARTIN zintegrowała MyFonts Counter na tej stronie internetowej. MyFonts Counter to usługa analityki internetowej świadczona przez MyFonts Inc, 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. 

Ze względu na warunki licencyjne dotyczące czcionek używanych na stronie internetowej, śledzenie odsłon odbywa się poprzez zliczanie liczby odwiedzin na stronie internetowej w celach statystycznych i przekazywanie ich do MyFonts. MyFonts gromadzi wyłącznie dane w postaci zanonimizowanej. W razie potrzeby dane są przekazywane poprzez aktywację kodu Java Script w Państwa przeglądarce. Aby całkowicie zapobiec wykonywaniu kodu Java Script przez MyFonts, mogą Państwo zainstalować blokadę Java Script (np. www.noscript.net). Więcej informacji na temat MyFonts Counter znajdą Państwo w polityce prywatności MyFonts na stronie https://www.myfonts.com/legal/website-use-privacy-policy

Berthold Web Fonts 

Berthold Web Fonts posiada prawa do czcionki użytej na stronie internetowej MARTIN. Siedziba przedsiębiorstwa to Berthold Type Group LLC, 1200 South Pine Island Road, Plantation, Florida 33324, USA. 

Możliwe jest, że poprzez zastosowaną czcionkę zbierane są odsłony stron, adresy IP lub inne dane. Więcej o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez Berthold Web Fonts, jak również o Państwa prawach i możliwościach ustawień w tym zakresie, mogą Państwo dowiedzieć się z polityki prywatności: https://www.bertholdtypes.com/info/legal.html

Wykorzystanie odnośników zewnętrznych

Na stronach internetowych MARTIN znajdą Państwo linki, które odsyłają do stron osób trzecich. MARTIN nie ma żadnego wpływu na kształt i zawartość stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Po kliknięciu takiego odnośnika nie mamy wpływu na pozyskiwanie, zapisywanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych do podmiotów trzecich (np. adresu IP oraz URL strony, na której zamieszczono odnośnik), ponieważ w naturalny sposób nie mamy wpływu na zachowanie podmiotów trzecich. MARTIN nie odpowiada za przetwarzanie takich danych osobowych przez podmioty trzecie.

Ponadto na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki do profilów MARTIN na Facebooku, Instagramie i YouTube. Za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialni są operatorzy poszczególnych serwisów. Odsyłamy do ich polityki prywatności. MARTIN przetwarza dane użytkowników tylko wtedy, gdy użytkownicy komunikują się z MARTIN w ramach sieci społecznościowych w formie postów lub wiadomości.

Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej MARTIN użytkownicy mają możliwość subskrypcji newslettera naszego przedsiębiorstwa. To, które dane osobowe zostaną przekazane do MARTIN podczas zamawiania newslettera, wynika z używanego interfejsu. 

Podając dobrowolnie dane, wyrażają Państwo zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, abyśmy informowali Państwa pocztą elektroniczną o produktach i usługach naszej firmy. Na adres email osoby, której dane dotyczą, na samym początku ze względów prawnych wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgodnie z procedurą Double-Opt-In. Ta wiadomość służy potwierdzeniu, czy właściciel adresu email jako podmiot danych zgodził się na otrzymywanie newslettera. Subskrybując newsletter, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy mierzyli Państwa zachowania związane z kliknięciami i otwieraniem stron, w celu dostarczenia Państwu optymalnej oferty z naszego serwisu newslettera. Przy rejestracji do newslettera zapisujemy również adres IP systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą w momencie rejestracji, przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP), jak również datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby w późniejszym czasie można było wyśledzić (ewentualne) nadużycie adresu email osoby, której dane dotyczą, a tym samym służy naszej ochronie prawnej. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego procesu przetwarzania. Jeśli zgoda zostanie wycofana, zaprzestaniemy odpowiedniego przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskiwane w ramach usługi newslettera nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zgodę na zapisywanie danych osobowych, której udzielili nam Państwo w celu subskrypcji newslettera, można wycofać w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody znajdą Państwo odpowiedni link w każdym newsletterze lub mogą się Państwo z nami skontaktować drogą mailową pod adresem sales@martin.info.

Państwa dane wykorzystywane do wysyłki newslettera zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy od zakończenia otrzymywania newslettera, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z prawnymi obowiązkami przechowywania danych.

 

Możliwości kontaktu poprzez stronę internetową (formularze)

Strona internetowa MARTIN ze względu na przepisy ustawowe zawiera dane kontaktowe (https://martin.info/impressum lub https://martin.info/kontakt) umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (email). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nawiąże kontakt z MARTIN poprzez wysłanie wiadomości e-mail, formularz kontaktowy, faks, telefon lub inną drogą, dane osobowe przekazane przez podmiot danych zostaną automatycznie zapisane w celu ich przetwarzania lub nawiązania kontaktu.

MARTIN przekaże te dane osobowe podmiotom trzecim po otrzymaniu Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w celu przetwarzania lub skontaktowania się z Państwem w ramach przygotowania oferty, wsparcia serwisowego lub przetwarzania umowy lub relacji.

 

Bezpieczeństwo

My jako MARTIN podejmujemy środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub niepożądanym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę postępu technicznego.

 

Reklama

Jeżeli przekażą nam Państwo dane osobowe, wykorzystamy je do informowania Państwa o naszych produktach i usługach oraz, w razie potrzeby, do zadawania Państwu pytań na ich temat. Odbywa się to po Państwa deklaracji zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. 

Jeżeli wprawdzie udzielili Państwo zgodę na takie wykorzystanie danych, ale w przyszłości nie chcą Państwo otrzymywać reklamy od MARTIN, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. W celu odwołania zgody proszę skontaktować się z firmą MARTIN w formie pisemnej listem lub e-mailem.

Dane zostaną wtedy usunięte lub zablokowane, o ile będą jeszcze potrzebne do celów rozliczeń i księgowości.

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo różne prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw, proszę przesłać swoje żądanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną, wyraźnie się identyfikując, na adres podany w punkcie „Kontakt z administratorem”. Poniżej znajdą Państwo przegląd swoich praw.

 

Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo otrzymania od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo w każdej chwili uzyskać od nas bezpłatnie informacje o przechowywanych danych osobowych na Państwa temat oraz kopię tych informacji. Informacje te dotyczą następujących danych:

 • Cele przetwarzania
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym przekazano dane osobowe, lub którym zostaną one przekazane w przyszłości, zwłaszcza odbiorcy z krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • Jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria dla określenia tego okresu
 • Informacje na temat prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • Informacje o istnieniu prawa do skargi w organach nadzorczych
 • Pochodzenie danych, o ile nie zostały przekazane przez podmiot danych
 • Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
 • W przypadku przesyłania do krajów trzecich: Informacja o odpowiednich gwarancjach (RODO art. 46)

 

Prawo do poprawiania danych

Mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego poprawienia swoich nieprawdziwych danych. Mają Państwo również prawo do uzupełnienia danych.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, dla których nie są już konieczne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi danych sprawdzenie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie uporządkowanym, popularnym i możliwym do odczytania maszynowego. Mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali dane bezpośrednio innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, o ile jest to wykonalne technicznie i o ile nie ogranicza praw i swobód innych osób.

 

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. MARTIN nie będzie przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli MARTIN przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na Państwa, chyba że decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) opiera się na prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) posiada wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą.

 

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, firma MARTIN podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania udziału osoby, której dane dotyczą, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji wobec administratora danych.

 

Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozostaje to bez wpływu na legalność przetwarzania do momentu wycofania zgody.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo złożenia skargi w wybranym organie nadzorczym, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, któremu podlega MARTIN:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)


Promenade 27


91522 Ansbach

Objaśnienie pojęć

Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG używa terminów, które są stosowane przez RODO. Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia. Aby to zapewnić, chcielibyśmy między innymi wyjaśnić terminologię stosowaną w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą:). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej. 

 

Osoba, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, osobą, której dane dotyczą, jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 

Przetwarzanie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO, przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Ograniczenie przetwarzania danych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 RODO, ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

Profilowanie

Zgodnie z art. 4 ust. 4 RODO, profilowanie to każde zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 

Pseudonimizacja

Zgodnie z art. 4 ust. 5 RODO, pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO, administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 

Podmiot przetwarzający

Zgodnie z art. 4 ust. 8 RODO, podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 

Odbiorca

Zgodnie z art. 4 ust. 9 RODO odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Za odbiorców nie uważa się jednak organów, które mogą otrzymać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego.

 

Podmioty trzecie

Zgodnie z art. 4 ust. 10 RODO, podmiot trzeci to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator danych lub podmiot przetwarzający.

 

Wyrażenie zgody

Zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO za zgodę uważana jest każda jednoznaczna deklaracja woli wydana przez podmiot danych w określonym przypadku oraz w świadomy sposób, w postaci oświadczenia lub innego działania jednoznacznie potwierdzającego, że podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących do danych osobowych.

entrambi

Suche